Αντίρροπον ΑμΚΕ


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Αντίρροπον σχεδιάζει και υλοποιεί κοινωνικές δράσεις που αφορούν στη δημιουργία συνθηκών αλληλεπίδρασης και συνύπαρξης μεταξύ κοινωνικών ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, στην αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη μίας δυναμικής από τις ίδιες τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, στην κοινωνική συνοχή, στην προώθηση του διαλόγου και της γνώσης, στην ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και στην ανάδειξη μίας νέας αντίληψης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Η Αντίρροπον δραστηριοποιείται στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Go to top